Regulamin

Licencja użytkowania Systemu WMS Online firmy Prodefinity.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Prawa autorskie
 4. Zakres świadczonych przez serwis usług
 5. Dostęp do serwisu i rejestracja Użytkownika
 6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy
 7. Odpłatność za usługę
 8. Dane Użytkownika i ich ochrona
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje
 10. Zmiana Regulaminu

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą systemu WMS Online firmy Prodefinity Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług serwisu WMS Online, zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia
 • Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony WWW w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu od chwili Rejestracji.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez Serwis.
 • Serwisie – rozumie się przez to Aplikację internetową WMS Online, umożliwiającą korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
 • Usługodawca – rozumie się przez PRODEFINITY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Użytkowniku – rozumie się przez to każdą korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie poprzez Serwis usług wymienionych w pkt. 4, zawartą między Usługodawca a Użytkownikiem po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w przypadku wersji Standard albo po dokonaniu pierwszej opłaty za korzystanie z Serwisu w przypadku wersji Premium.
 • Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie Serwisu informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • Dniu doręczenia – rozumie się przez to dzień wysłania oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mailem) lub 7 (siódmy) dzień od dnia wysłania oświadczenia pisemnego; jeżeli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za dzień doręczenia przyjmuje się pierwszy dzień powszedni, który po nim następuje.

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu WMS Online należą do PRODEFINITY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Prawa autorskie związane z WMS Online podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz.83 ze zm.).

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania fragmentów lub całości serwisu bezpisemnej zgody Usługodawcy.

4. Zakres świadczonych przez serwis usług

 • Na mocy Umowy Usługodawca, za pomocą serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć usługi związane z przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do systemu WMS Online.
 • Zakres świadczonych przez Serwis usług jest uzależniony od zawarcia Umowy oraz zakupienia opcjonalnych składników Serwisu, rozszerzających jego funkcjonalność. Mówiąc o:
  • wersji Standard – rozumie się przez to nieodpłatny Dostęp do opisanego w Cenniku zakresu funkcjonalnego Serwisu
  • wersji Premium – rozumie się przez to Dostęp do opisanego w Cenniku zakresu funkcjonalnego Serwisu po zawarciu Umowy, o której mowa w punkcie 6.3
  • wersji Enterprise – rozumie się przez to Dostęp do zakresu funkcjonalnego Serwisu takiego jak w wersji Premium, poszerzonego o osobno odpłatne składniki, zgodne z zamówieniem Użytkownika
 • Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkownika, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności bez informowania o tym Użytkowników.

5. Dostęp do serwisu i rejestracja Użytkownika

 • Usługodawca świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 • Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
 • W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

 • Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym, użytkownik wybierze swój identyfikator oraz hasło i otrzyma możliwość korzystania z Serwisu.
 • Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik otrzymuje bezpłatny, nielimitowany czasowo Dostęp do Serwisu w zakresie opisanym w punkcie 4.
 • Dokonanie pierwszej płatności na warunkach, o których mowa w pkt. 7 równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług poprzez Serwis. Umowa przedstawiona zostanie Użytkownikowi w formie elektronicznej przed dokonianiem pierwszej płatności.
 • Zaakceptowana przez Użytkownika Umowa i dokonywanie wpłat za dostęp do kolejnych miesięcy rozliczeniowych jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas nieokreślony.
 • Wszelkie usługi jakie były świadczone przez Serwis na rzecz Użytkownika w okresie określonym w pkt. 6.2. będą kontynuowane z chwilą wejścia w życie postanowień Umowy.
 • Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
  • w każdym czasie za porozumieniem stron;
  • po upływie okresu wypowiedzenia;
  • śmierci Użytkownika;
  • ustania bytu prawnego Użytkownika;
  • nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7.2;
 • Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Za wypowiedzenie umowy przez Użytkownika uznaje się przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia o chęci zaprzestania korzystania z usług serwisu. W tym wypadku umowa wygasa z końcem okresu rozliczeniowego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
  • narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
  • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  • działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników Serwisu;
  • podał nieprawdziwe dane;
  • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 • W przypadku określonym w pkt. 6.5.3., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.4. powiadomić powinien dokonujący rejestracji w Serwisie.

7. Odpłatność za usługę

 • Korzystanie z wersji Premium Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.
 • Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem, z góry na podstawie przedstawionej przez Usługodawcę faktury VAT

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

 • Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 • Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwej obsługi zleceń, zamówień usług, drukowania dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Usługoawcy z Użytkownikiem za świadczone usługi.
 • Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 • Na ochronę, o której mówi pkt. 8.3. składają się w szczególności:
  • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą utworzonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5.5.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie fizycznej awarii sprzętu.
 • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkowników.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w dowolnej chwili.
 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 • Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

9. Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje

 • Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 • Usługodawca podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu ujawnienia umyślnego lub nieumyślnego przez Użytkownika hasła do Serwisu osobom trzecim, wyboru zbyt słabego lub słownikowego hasła nie gwarantującego wystarczającego poziomu ochrony.
 • Uwagi związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres support@prodefinity.com

10. Zmiana Regulaminu

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 • Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia jej opubikowania. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 10.2., oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.